Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen

Psychosociale arbeidsbelasting is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen worden vier vormen genoemd: pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.

Waar mensen samenwerken, kunnen ongewenste omgangsvormen ontstaan. Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Wat voor de één ongewenst is, is voor de ander wellicht een grapje of niet zo bedoeld. De gevolgen kunnen echter enorm zijn. Werknemers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen ervaren vaak stress. Stress kan leiden tot psychische en fysieke klachten en uiteindelijk tot uitval. Ook is de kans groot dat werknemers gedemotiveerd raken. Dat maakt, na bijvoorbeeld langdurige uitval, de stap terug naar werk extra moeilijk.

Beleid ontwikkelen rondom ongewenste omgangsvormen
Werkgevers zijn verplicht om ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk te voorkomen, terug te dringen en de gevolgen te beperken. Allereerst door in de Arbo risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) in kaart te brengen hoe groot het risico op ongewenste omgangsvormen is en – indien er knelpunten zijn – maatregelen op te nemen in het plan van aanpak om deze risico’s te minimaliseren.

Hóe bedrijven het risico op ongewenste omgangsvormen minimaliseren is maatwerk. Het beleid en de aanpak ten aanzien van het voorkomen van ongewenste omgangsvormen moet passen bij de kenmerken van het bedrijf (processen, omvang, etc.), de medewerkers en de aanwezige risico’s.

In ieder geval is het geven van voorlichting en instructie aan leidinggevenden en medewerkers verplicht. Hetzelfde geldt voor evaluatie van het beleid. Onderstaand worden andere voorbeelden genoemd die bedrijven kunnen treffen:

▪ een gedragscode opstellen

▪ een vertrouwenspersoon aanstellen

▪ een klachtenregeling opstellen

▪ opvang, begeleiding en nazorg regelen

▪ aanpakken van de daders

Onze dienstverlening
Wilms Arbeidsinspiratie is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom.
Oprichter en organisatiepsycholoog Danny Wilms is ook gecertificeerd als Arbeids- en Organisatiedeskundige en is daarmee conform de Arbowet de specialist op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder ongewenste omgangsvormen. Danny heeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau jarenlange ervaring als onderzoeker, trainer/coach en adviseur op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering. Waar nodig schakelt hij andere specialisten in uit zijn netwerk. Met dit netwerk kunnen we maatwerk regelen en ook grote projecten aan.

Branches, bedrijven en organisaties kunnen ons benaderen voor:

  • het opstellen en/of implementeren van beleid rondom ongewenste omgangsvormen.
  • Onderzoek, coaching en advies bij problemen rondom pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie (individeel, team- en organisatieniveau) 

Voorbeelden van uitgevoerde projecten 
Zie voor een voorbeeld van onze expertise de 'Arbocatalogus_Minder_Werkstress_Meer_Werkplezier', die wij in opdracht van de grafimediabranche hebben opgesteld. Een arbocatalogus is als het ware een 'oplossingenboek' voor arborisico's. De arbocatalogus 'Minder Werkstress, Meer Werkplezier' is goedgekeurd door de inspectie SZW en is een praktisch naslagwerk met de beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen. 

Ook hebben we voorlichtingsfolders gemaakt voor gebruik op de werkvloer: Hoe te handelen bij ongewenste omgangsvormen? Handreiking voor leidinggevenden en Hoe te handelen bij ongewenste omgangsvormen? Handreiking voor medewerkers

Of bekijk hier hoe Wilms Arbeidsinspiratie KLM heeft ondersteund bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen (specifiek gericht op discriminatie).  

Meer weten?